Varning för bedrägerier vid skatteåterbäring.

Integritetspolicy

SSF Stöldskyddsföreningens integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Publicerad: 2020-10-08

Senast ändrad: 2020-11-12

Personuppgiftsansvarig

Svenska Stöldskyddsföreningen Org.nr. 802003-2952 och SSF Service AB Org.nr. 556024-9236 Box 27052, 102 51 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som organisationerna (SSF) samlar in. Personuppgifter kommer att överföras mellan dessa organisationer för information- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter
Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till SSF. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

SSF behandlar personuppgifter när du:

 • Beställer en produkt eller tjänst från SSF
 • Anmäler dig till en kurs eller seminarium
 • Anmäler dig som medlem i SSF, tillnyhetsbrev, kampanjerbjudande eller en tävling/event
 • Kontaktar oss i andra ärenden via t.ex. post, mejl eller sociala medier

Ändamål med registrering av personuppgift

 • För att kunna hantera beställning och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet.
 • För att kunna fullgöra SSF rättsliga förpliktelser – Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • För att kunna administrera din abonnerade tjänst – Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet och ålder. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Känsliga personuppgifter

SSF registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, t.ex. vid kursdeltagande att du är allergisk mot viss kost, förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer (vid beställning av produkt eller tjänst)
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • I övrigt använder sig SSF endast av dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du tecknar ett abonnemang, registrerar dig för kurs, köper en vara eller tjänst, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev samt skickar mejl eller post till SSF, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis kursadministration, marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SSF i ett maskinläsbart format.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra SSFs verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten.

Hur använder vi cookies

Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator.

SSF använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Exempel på uppgifter vi samlar in är:

 • Antal besök
 • Vilka sidor som besöks
 • Vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
 • Vilka sökord som använts
 • Vilka sökmotorer som använts
 • Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehörig!

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att SSF hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du SSF

SSF tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. SSF vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Vid frågor har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på 0771-773 773 eller info@stoldskyddsforeningen.se

Postadress: SSF Stöldskyddsföreningen
Box 27052
102 51 Stockholm

Ändringar i SSF policy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på stöldskyddsföreningen.se och via e-post (ifall du har angivet e-post). När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.